Regeling en Documenten

» Cliënttevredenheid

 

Bizim Zorg vindt de mening van cliënten erg belangrijk. Door het uiten van de meningen van cliënten kan Bizim Zorg de verbeteringen doorvoeren in het zorgproces. Om de cliëntervaringen systematisch en eenduidig te meten, wordt er door Bizim Zorg gebruik gemaakt van de landelijke CQ-index.

CQ-index staat voor Consumer Quality Index en is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg.

 

» Certificering


Bizim Zorg hanteert een kwaliteitsysteem dat door DNV Nederland BV is gecertificeerd volgens HKZ VV&T 2010. Dit houdt in dat risicomanagement een belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering is, dit uit zich ondermeer in een cliëntgebonden risico inventarisatie die de basis vormt voor het zorgplan. Het zorgplan hanteert de 4 domeinen als basis en monitoring van de effectiviteit vindt ondermeer plaats via de normen voor verantwoorde zorg. 

In 2012 is een CQ meting afgenomen door Bureau de Bok, deze wordt periodiek herhaald. Uitkomsten uit de metingen worden door het bestuur geëvalueerd en kunnen aanleiding zijn voor interne audits en verbetermaatregelen. Hierbij is er een belangrijke rol weggelegd voor de zorgcoördinator, die samen met de kwaliteitscoördinator de vertaalslag moet maken naar voor de cliënt waarneembare verbeteringen in de zorg.

 

 

» Cliëntenraad


De directie van Bizim Zorg hecht grote waarde aan de cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van Bizim Zorg BV en heeft volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) speciale bevoegdheden. In de praktijk betekent dit, dat de cliëntenraad zowel gevraagd als ongevraagd advies mag geven én in sommige gevallen ook betrokken moet worden bij de besluitvorming binnen Bizim Zorg. De cliëntenraad behandelt echter geen individuele klachten en kwesties, daarvoor is de klachtencommissie beschikbaar.

De cliëntenraad komt enkele malen per jaar bij elkaar en hanteert een eigen reglement waarin de taken en de organisatie van de cliëntenraad staan beschreven. Van de bijeenkomsten worden verslagen opgesteld en 1X per jaar een jaaroverzicht. Dit jaaroverzicht is openbaar.

De cliëntenraad is bereikbaar via info@bizimzorg.nl. Als u zelf lid wilt worden van de cliëntenraad kunt dat ook via dit adres melden.

 

» Klachtenregeling


Onze medewerkers doen hun uiterste best om bij iedereen op tijd de juiste zorg te leveren. Toch kan er ook wel eens iets mis gaan. Hebt u een klacht of een voorstel voor verbetering? Laat het ons dan weten. Wij zullen er altijd naar streven om hier iets mee  te doen en te zorgen, dat een klacht niet opnieuw zal voorkomen.

Heeft u een klacht, bespreek dat dan direct met de persoon die het betreft. Is dit niet mogelijk of levert het niet het gewenste resultaat op, gaan dan in gesprek met uw contactpersoon bij Bizim Zorg of onze klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris informeert u over de procedure, adviseert en biedt desgewenst ondersteuning en kan in uw situatie bemiddelen. Onze klachtenfunctionaris is mevrouw N. Dogan. Wanneer na tussenkomst van de klachtenfunctionaris voor u nog geen tevreden oplossing is gevonden, dan kunt u naar de onafhankelijke klachtencommissie. Deze is te bereiken via telefoonnummer 088-............

 

» Privacyreglement

 

Iedere cliënt van Bizim Zorg heeft recht op privacy en daar houden wij tijdens de zorg en begeleiding zo veel mogelijk rekening mee. Voor alle persoonsgegevens van cliënten hanteert Bizim Zorg een privacyreglement.

Deze is op te vragen bij de kwaliteitscoördinator van Bizim Zorg. Alle persoonsgegevens worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Alle cliënten hebben altijd inzage in hun eigen dossier.

 

» Algemene voorwaarden


Wij hanteren de Algemene Voorwaarden van BTN, deze kunt u hier downloaden.

 

» Informatiebrochure

 

Bizim Zorg beschikt over een informatiebrochure. Deze is hier te downloaden. Ook is de informatiebrochure op te vragen via het kantoor in Hoogezand.