Over Bizim Zorg

» Historie

Bizim Zorg te Hoogezand is in 2009 opgericht door mevrouw F. Doğan - Yagci en de heer M. Doğan. In 2012 is het bedrijf omgezet in een besloten vennootschap met mevrouw F. Doğan – Yagci als directeur bestuurder. Tegelijkertijd is hierbij de WTZi erkenning verkregen en heeft Bizim Zorg BV de zorgbrede governance code ingevoerd.

 

In het kader van kwaliteitsverbetering heeft het bestuur van Bizim Zorg BV in 2012 deelgenomen aan het project “In voor Zorg!” van Vilans en is het kwaliteitscertificaat HKZ VV&T behaald. Daarnaast heeft Bizim Zorg zich aangesloten bij de brancheorganisatie BTN (Brancheorganisatie Thuiszorg Nederland).

 

Bizim Zorg levert haar zorg op het gebied van persoonlijke verzorging en begeleiding via Zorg in Natura bij de gemeenten en op basis van zorg in natura en restitutie bij de zorgverzekeraars. Op basis van uw verzekeringsgegevens bespreken wij met u welke mogelijkheden er zijn en maken samen afspraken over de facturatie en declaratie van de zorg.

 

Bizim Zorg onderhoudt nauwe contacten met de gemeenten in haar werkgebied om ook binnen de Wmo haar zorgdiensten aan te kunnen bieden. Voor aanvullende diensten is er een samenwerking met Stichting Ferah. Hierdoor kunnen cliënten op een breed terrein geholpen worden bij hun zorg- en hulpvragen.

 

» Missie en Visie

Missie


Méér dan zorg, dat is onze missie. Het bestuur van Bizim zorg heeft als missie om (allochtone) cliënten met een thuiszorgvraag te vitaliseren, dit gaat verder dan zorg verlenen. 

Wij zoeken de mogelijkheden, die cliënten en hun sociale omgeving zelf nog hebben in hun dagelijkse leven. Het stimuleren van zelfredzaamheid bij de cliënt en zijn omgeving en de cliënt daarop aanspreken en het motiveren leidt vaak tot de bewustwording, dat hij in staat is om méér te doen dan hij zelf denkt.  Het stimuleren en adequaat hulp bieden, afgestemd op de individuele cliënt is onze missie. 

 

Visie

Onze visie is het bieden van kwalitatieve goede zorg, tegen een betaalbare prijs. Maar ook niet méér zorg dan nodig is. Wij stimuleren onze cliënten niet te denken vanuit  “dat kan ik niet (meer)”, maar proberen ze te laten behouden, wat ze nog wel zelf kunnen en spreken hen daar op aan. Als er zorg verleend moet worden, dan moet die zorg van goede kwaliteit zijn, passend bij de cliënt. Wij stellen onze zorgplannen daarom op in nauw overleg met de cliënt zelf.

 

Juist bij (oudere) allochtone Nederlanders zien wij de noodzaak tot vitalisering. De ouderen verliezen dikwijls de aansluiting bij de jongere generaties en verlangen nog dikwijls terug naar vroeger. Hierdoor is de zorgvraag ook niet altijd duidelijk. Bovendien kunnen culturele, religieuze of sociale uitgangspunten leiden tot passiviteit of hospitalisatie. De acceptatie van autochtone hulp is vaak beperkt, waardoor de doelmatigheid en/of de effectiviteit van de zorg beperkt is.

 

Bizim Zorg heeft kennis van diverse culturele/religieuze opvattingen, dialecten en regionale gebruiken. Hierdoor zijn de medewerkers als geen ander in staat, om de zorgvraag goed te kunnen bepalen en vitalisering te bevorderen. Daarbij past, dat wanneer wij samen met cliënt verbetering in diens eigen functioneren waarnemen, hem of haar ook zullen motiveren de zorg bij te stellen, naar mate de zelfredzaamheid verbetert. Dit kan ertoe leiden dat bijvoorbeeld volstaan kan worden met Huishoudelijke Hulp met Begeleiding, in plaats van Persoonlijke Verzorging. Ons doel is bereikt wanneer de cliënt aangeeft onze dienstverlening niet of minder nodig te hebben. Ook Nederlanders en allochtonen, die buiten de doelgroep vallen, zijn welkom bij Bizim Zorg, mits zij de kernwaarden van Bizim Zorg respecteren.

 

Om de multiculturele samenleving gangbaar te maken, streven wij naar een plezierige omgang tussen cliënten en zorgmedewerkers enerzijds en cliënten en sociale omgeving anderzijds. Veel (allochtone) cliënten in het stedelijke gebied kampen met psychische problemen. De inzet van familieleden en gelijkgestemden achten wij bij het stimuleren van geestelijk welbevinden en de sociale zelfredzaamheid voor de cliënt van het grootste belang. Bij al onze werkzaamheden dragen wij betrokkenheid, respect en gelijkwaardigheid uit. Deze kernwaarden zien wij ook als basis voor een effectieve kwaliteitszorg.

 

» Organigram

Nog uitwerken

 

» Werkgebied

Bizim Zorg is een flexibele thuiszorgleverancier van Hoogezand en omstreken. Wij maken het voor u mogelijk om zorg te ontvangen binnen uw vertrouwde omgeving, op de wijze waarop u dat wenst. 

Bizim Zorg is een flexibele thuiszorgleverancier van Hoogezand en omstreken. Wij maken het voor u mogelijk om zorg te ontvangen binnen uw vertrouwde omgeving, op de wijze waarop u dat wenst. 

Grotere kaart weergeven